Vývoj řeči

Vývoj řeči nelze odlišit od vývoje ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neprobíhá tak, jak bychom si představovali a přáli.

Předřečové období
Prvním hlasovým projevem dítěte po příchodu na svět je křik.
Ten však nevyjadřuje v prvních hodinách a dnech jeho náladu, ale je pouze reflexivním projevem. Později nabývá křik na významu - vyjadřuje nelibé pocity.
Koncem šestého týdne si dítě, které je v teple, suchu a nemá hlad, začíná broukat. Zpočátku je broukání poměrně jednoduché, ale postupně přechází do stádia žvatlání. Svým žvatláním se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat.

Vlastní vývoj řeči
První slova se objevují zpravidla koncem prvního roku. Bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik ( mama, tata, baba,...). Dítě by mělo slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova. Dítě má být za mluvní výkon vždy chváleno a povzbuzováno.

Rozvoj slovní zásoby
Mezi prvním a druhým rokem se slovní zásoba názvů osob, věcí a činností výrazně zvětšuje.

Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopno se dorozumět a začíná tvořit jednoduché věty a používat gramatické tvary. Vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností.

Mezi třetím a čtvrtým rokem má dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost se projevuje četnými otázkami ( Co je to? Proč? ...). O sobě samém ještě hovoří většinou ve 3. osobě. Až dítě pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ".
V tomto věku zpravidla vstupuje do mateřské školy.

Mezi čtvrtým a pátým rokem je pro dítě nejdůležitější činností hra a kresba, která má typické znaky a je tak vhodná pro upřesnění správné diagnózy a následné rehabilitace. Většina dětí v tomto období dovede již také přesněji rozlišovat barvy, vyprávět krátké pohádky, reprodukovat jednoduché písně a říkanky.

Stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku

Věk   Rozvoj slovní zásoby   Vývoj výslovnosti
do l roku   Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.   M B P
A E I O U
D T N J
 
do 2,5 let   Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu.   K G H CH V F
OU AU
 
do 3,5 let   Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.   Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě
 
do 4,5 let   Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.   Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž
 
do 6,5 let   Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.   C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ

Jestliže dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech, pak se zřejmě jedná o opožděný vývoj řeči, který může mít různé příčiny a pravděpodobně již vyžaduje speciální logopedickou péči.

Opožděný vývoj řeči prostý
Prostý opožděný vývoj řeči je zpravidla ovlivněn genetickými faktory. Dítě má velmi dobré rozumění řeči a rozvinutou motoriku a hru. Ve spolupráci s logopedem je rodina instruována o vhodném výchovném a řečovém vedení dítěte. Prognóza je velmi dobrá.

Opožděný vývoj řeči na podkladě sluchové vady
Děti, které se se sluchovou vadou již narodí nebo ji získají v raném věku, mají vždy ovlivněn a deformován vývoj řeči. Včasné diagnostikování sluchové vady je důležitým předpokladem zahájení cílené logopedické terapie.
Proto je nutné při každém podezření, kdy dítě nereaguje adekvátně na zvukové a řečové podněty, aby rodiče neprodleně vyhledali péči odborníka - lékaře ORL nebo foniatra.

Opožděný vývoj řeči na podkladě nedostačujících rozumových schopností
Děti s nižším intelektem a celkovým opožděním se řeč rozvíjí zpravidla pomaleji a deformovaně, podle stupně postižení. Dítě má malou slovní zásobu, tvoří věty agramaticky, má často obsáhlou vadu výslovnosti, jeho řečový vývoj je prodloužený a vyžaduje dlouhodobou logopedickou péči.

Opožděný vývoj řeči na podkladě orgánových poruch mluvidel
K opoždění nebo narušení vývoje řeči může dojít také u dětí:

  • s vrozeným rozštěpem patra rtu
  • s narušeným vývojem chrupu
  • s výrazně zkrácenou podjazykovou uzdičkou
  • s deformací jazyka

U těchto dětí je dobrá slovní zásoba, snížená je však schopnost správné artikulace a tím je narušeno dorozumívání. Spolu s chirurgickou úpravou mluvidel je nutná dlouhodobá logopedická péče.

Opožděný vývoj řeči na podkladě poruch centrální nervové soustavy - vývojová dysartrie
Tato porucha je jedním z příznaků dětské mozkové obrny. Projevuje se zpravidla výrazným narušením mluvidel, kdy dítě nedokáže nastavit mluvidla tak, aby určitou hlásku správně realizovalo. Tyto děti mívají často potíže s polykáním a nadměrným sliněním.
Dobrý intelekt bývá často zachován, dítě dobře vnímá a rozumí mluvené řeči.
Péče o rozvoj řeči dítěte s vývojovou dysartrií patří výhradně do kompetence klinického logopeda.

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR ( www.klinickalogopedie.cz ) - informace pro veřejnost