Breptavost

Breptavost, na rozdíl od koktavosti, nepůsobí dítěti žádné psychické a ko-munikační potíže.
Řeč je enormně rychlá, artikulace nedbalá, často dítěti z těchto důvodů není rozumět. Mnohdy děti v předškolním věku napodobují mluvní vzor překotné řeči rodičů nebo sourozenců. Jestliže je zrychlení tempa řeči výrazné a dítě ho nezvládá, mohou se objevit projevy podobné jako u koktavosti

  • opakuje první slabiky ve slově, popř. celá slova
  • vytváří tlak na první hlásky slov (P..., B..., K...).

U těchto dětí se neprojevují obavy z reakce okolí na jejich nápadně přerušova-ný řečový projev.
Logopedická péče se zde zaměřuje na nácvik vnímání a zpomalování řečového tempa a na pečlivou artikulaci.

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR ( www.klinickalogopedie.cz ) - informace pro veřejnost