Sluchová vada

Sluchová vada u dětí:
Pokud dítě několik měsíců po narození nereaguje na zvuky, neslyší na zavolání, přestává žvatlat, a nepokouší-li se mluvit ani později, může se jednat o sluchovou vadu. Neotálejte a při sebemenším podezření, že dítě neslyší, se obraťte na odborné pracoviště (ORL lékař, foniatr).
Dítě bude odborně vyšetřeno a po určení typu a velikosti sluchové vady mu budou doporučena sluchadla nebo kochleární implantát.
Pozdě stanovená diagnóza může dítě s těžkou sluchovou vadou poznamenat na celý život!
Někdy se stane, že dítě reaguje na vaše pokyny jen na malou vzdálenost a později, když začne chodit a vzdaluje se z vaší těsné blízkosti, přestane na vaši řeč reagovat. Tak se může projevovat nedoslýchavost. Také v tomto případě ihned vyhledejte odbornou pomoc pediatra, ORL lékaře nebo foniatra v místě bydliště.
Po případném potvrzení sluchové vady vyžadujte, aby vám byl doporučen klinický logoped, který vám poradí, jak s dítětem pracovat.

Sluchová vada u dospělých:
Osoby se sluchovým postižením v dospělém věku představují v populaci nemalé zastoupení. Statistiky udávají  1 % - 1,5 %. Dospělí se sluchovým postižením jsou z hlediska kvality přijímaného a zpracovaného zvuku buď neslyšící (velmi těžká sluchová postižení) nebo  nedoslýchaví (lehké, střední, středně těžké a těžké postižení), ale patří sem i osoby s tinnitem (s ušním šelestem "šelestáři"), tj. subjektivními sluchovými vjemy  (pískání, šumění, tepání, zvonění, hučení), které vznikající ve vnitřním prostředí sluchového orgánu nebo jiného systému a které osoby z okolí neslyší.

Obtíže v komunikaci, které následně vznikají, jsou závislé na několika zásadních ukazatelích:

 • typ, druh a stupeň, sluchové vady (trvalý stav) či poruchy (přechodný stav)
 • doba, v níž  došlo k porušení sluchu (z hlediska řečového vývoje - před dokončením řečového vývoje tj., prelingválně nebo po ukončeném vývoji řeči, tj. postlingválně)
 • věk, kdy  došlo k porušení sluchu
 • úroveň jazykové kompetence, tj. schopnosti a  zkušenosti v oblasti jazyka a řeči (např. kvalita vrozených funkcí pro pochopení výstavby jazyka, zkušenost s vnímáním zvuků, schopnost odvozování  pomocí kontextu, paměťové schopnosti, schopnost empatie, schopnost  zpracování a vnímání jazykových symbolů,  vnímání neslovních projevů při řeči - rozumění mimice, gestikulaci, schopnost odezírání, schopnost přenášet sdělení v různých komunikačních formách - mluveným, psaným nebo znakovým jazykem, popř. jinými symboly, aj)
 • psychosociální úroveň osobnosti ( zralost a způsob vyrovnání se se sluchovým postižením, schopnost sebereflexe)
 • kvalita, intenzita a včasnost foniatrické péče v oblasti sluchu, hlasu (vč. přijetí technické podpory pro kompenzaci sluchové vady/ poruchy FMsystémy (např .Edu- link) nebo sluchadly vhodného typu, popř. KI- kochleárním implantátem, kostními sluchadly BAHA)
 • kvalita, intenzita a včasnost logopedické péče v oblasti jazyka a řeči .Ta se odvíjí podle volby řešení příjmu informací (převážně auditivně - sluchově) orální cestou (tj. mluvenou řečí), (převážně vizuálně -zrakově) - cestou znakového jazyka či využitím jiného alternativního, augmentativního (podpůrného) komunikačního systému.

K preventivní práci logopedie  v oblasti sluchových poruch (např. seznámení se  zvláštnostmi komunikace a psychosociálními jevy u sluchového postižení) patří také spolupráce s příslušníky rodiny a dalšími komunikačními partnery (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pracoviště, atd.)


Zásady komunikace se sluchově postiženými

 • Nemluvte otočeni zády - většina lidí - i slyšících - si pomáhá odezíráním ze rtů. Dodržujte zrakový kontakt.
 • Dbejte na správné osvětlení  (obličej mluvčího by neměl být ve stínu, nestát zády k oknu)
 • Dodržujte vhodnou vzdálenost
 • Hlídejte hlučnost pozadí v prostředí (pokud možno vypněte další zvukové zdroje - rádio apod.). Obtížná situace je i při hovoru několika lidí najednou. ¨
 • Oslovení sluchově postiženého spojte s lehkým dotekem na rameno nebo paži.
 • Mluvte plynule, dodržujte volné tempo řeči, přirozeně zřetelně vyslovujte, nekřičte.
 • Nezakrývejte si ústa rukou nebo jiným předmětem (problém dělají i vousy)
 • Ujistěte se, zda Vám sluchově postižený rozuměl


Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR ( www.klinickalogopedie.cz ) - informace pro veřejnost